ANBI


ANBI gegevens


Op deze pagina staan alle vereiste gegevens die tot betrekking van ANBI-status zijn.
Deze om te publiceren, op verzoek van de belastingdienst.

Inhoudsopgave

1. Naam van het kerkgenootschap

2. Indentificatienummers

3. Contactgegevens

4. Bestuurssamenstelling

5. Doelstelling/visie

6. Beleidsplan

7. Beloningsbeleid

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

9. Beknopte overzicht van de voorgenomen bestedingen

10. Financiële verantwoording

1. Naam van de kerkgenootschap


Kadosh Is een geloofsgemeenschap waar Jezus, de Zoon van God centraal staat.
We geloven Jezus op Zijn Woord. Dat Hij zich opoffert voor de mensheid en de dood heeft overwonnen, omdat Hij ons liefheeft.
Via Kadosh willen we via Gebarentaal laten weten, dat er voor iedereen de uitnodiging is.
Kadosh is samen met de andere Gemeenten van Relational Mission verbonden, een onderdeel van New Frontiers.

2. Indentificatienummers


Kerkgenootschap Kadosh is met KvK nummer 53515854 vermeld in het ANBI-register.
Er staat ook de RSIN (voorheen fiscaal nummer): 8509 09 983. (RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

3. Contactgegevens


Het Adres van Kadosh-huis is:
Darwinstraat 20
2722 PX, Zoetermeer
@-mail: contact@kadosh.nl

4. Bestuurssamenstelling


Het bestuur van Kadosh is bij het oudstenteam, statutair vastgelegd dat alle oudsten teven bestuurslid zijn.
De leidend oudste is de voorzitter, daarnaast is formeel aangegeven wie penningmeester en secretaris zijn, de andere oudste algemeen oudste.

Het beheer van de financiële middelen en eigendommen ligt bij het oudstenteam.
Statutair is vastgelegd dat er elk jaar de vergadering met de bij Kadosh geregistreerde leden is, met alle afgelegde verantwoordelijkheden van de oudstenteam.

5. Doelstelling


Deze staat zich tot doel om in gehoorzaamheid aan Gods onfeilbaar Woord: "de Bijbel",
vanuit de kracht van de Heilige Geest, mensen tot Jezus en Zijn Gezin te brengen,
waarin ze tot geestelijke volwassenheid komen en Zijn Naam leren groot te maken.
Waarin ze toegerust kunnen worden om dienstbaar te zijn en Zijn Koninkrijk te proclameren in de wereld.
.

6. Beleidsplan


Ons beleidsplan bestaat uit een dynamische onderdelen op basis van Bijbelse onderbouwd fundament:

* De leer van het onfeilbare woorden ingegeven door God.
* De gemeenschap zoals het Woord voorschrijft.
* Het breken van het brood, wat Jezus Zijn leven voor ons opoffert.
* Alles in de gebeden en danken bij God.

Het is de eerste wat we op mogen/kunnen bouwen.

Het houden van de kerkdiensten, waarin we God loven, prijzen en luisteren naar het Woord.
Daarnaast hebben we de Bijbelkringen/-studies, wat we met elkaar door het onderwijs
geestelijk volwassen, van gaven en talenten gestimuleerd en een Lichaam gevormd worden
waarin alle leden functioneren en voor elkaar zorgen.

In principe doen we niet aan het geld werven.
Af en toe collecteren voor een beoogde doel (vrijwillig giften), zoals zendingswerk, evangelisatiewerk, zondagsschool.
Er komen de vrijwillige giften van zowel de leden als niet leden, die ze zelf bepalen aan welke doel ze willen besteden.
Het vermogen (buffer) willen we besteden: 70 procent aan het gebouw, wat we van plan zijn om te kopen i.p.v. huren,
15 procent evangelisatie, 15 procent zending en zondagsschool.


7. Beloningsbeleid


Voor de leden met de vrijwillige werkzaamheden wordt er bij Kadosh onbezoldigd.
Voor de gastprekers van buiten Kadosh wordt de honorarium gegeven.
Voor de gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten


Veel van de communicatie naar de leden gebeurt met elektronische middelen.
Zo is er een groepswhatsapp met daarin korte berichten over kerkelijke zaken,
activiteiten binnen de kerk waar we betrokken bij (willen) zijn in lijn met de visie.
Ook vindt er regelmatig een uitwisseling met kerkleden plaats tijdens daarvoor
georganiseerde bijeenkomsten, een keer per jaar is dit een formele bijeenkomst
aangaande financiële zaken, zoals vastgelegd in de statuten.
Ook wordt er actief gebruik gemaakt van de website, Youtube, Facebook en Instagram,
waarop een afgeschermd deel voor leden en open voor niet leden (bij ons, de bezoekers) is ingericht.
Vaak is het via video uitgebeeld met de gebaren.

De traditionele activiteiten hadden plaatsgevonden: (door de corona-maatregelen, is het in 2021 niet altijd gelukt!)
De wekelijkse diensten (de tweede helft van 2021, door de corona-maatregelen, tweewekelijkse) houden we met de zang/gebaren, het Woord delen en voor de kinderen (als ze komen) de zondagsschool.
in de maanden februari en maart houden we de bijscholing, met de verschillende opbouwende thema,
in maart een ledenvergadering,
van april t/m oktober worden de huisbezoeken bij de leden gepland,
1 a 2x per jaar op een zondag komen de vrouwen bijeen voor een samenzijn,
op de 5e donderdagavond van de maand (vier keer per jaar) de mannenavond met de verschillende programma,
in juni een uitstapje voor de leden,
in juli 2-daags grote schoonmaak, vaak door de leden,
In november houden we zo nu en dan een gemeente-/weekend/dag,
In december een kerstbijeenkomst.

De verschillende leden hebben een of meer taak bij Kadosh:
het schoonmaken van het gebouw, etc.
het verzorgen van de koffie/thee/catering
het leiden van de zang/gebaar-diensten
het bedienen van de computer (Power Presentiatie ,voor de preken, zang/gebaar)
in de welkomst-team
het leiden van de zondagsschool
het video-opnemen
het organiseren van de thema-avonden
het leiden van de bidstonden
het leiden van de bijbelkringen
het leiden van de bijbelstudies
het organiseren van de vrouwen-samenzijn
het organiseren van de mannenavonden
het afleggen van de huisbezoeken
het klussen, wanner het nodig is
Het beheren van de financiele zaken

9. Beknopte overzicht van de voorgenomen bestedingen


Onze verwachte bestedingen (bij wijze van begroting) sluiten nauw aan bij de rekeningen van de voorgaande jaren, wat er altijd goed afgerond wordt.
Kadosh vertoont een redelijke mate van continuïteit, er wordt af en toe de speerpunten, waarover Kadosh met elkaar over gecommuniceerd en het eerst door de leden en zonodig daarna door de Kadosh-team of in de kader van de financiële ruimte bepaald kan worden.

10. Financiële verantwoording


Financiële jaarverslag 2019
ACTIVA: PASSIVA:
Maandelijks giften € 26.568,65
Collecte € 1.690,33 € 1.705,43
Kadosh-huis € 15.829,54
Energie EGW € 973,80 € 2.309,31
Sprekers € 70,00
Boodschappen € 75,00 € 1.000,86
Declaratie € 225,00 € 477,46
Andere uitgaven € 504,59
overgebleven € 7.635,59
€ 29.532,78 € 29.532,78

Financiële jaarverslag 2020

Het vermogen (buffer) tot en met 2018 bedraagt 19000,00

ACTIVA: PASSIVA:
Maandelijks giften € 22.600,06
Collecte € 758,75
Kadosh-huis € 16.238,42
Energie EGW € 1.343,92 € 1.992,23
Boodschappen € 499,37
Declaratie € 544,44
Andere uitgaven € 0,58 € 756,14
overgebleven € 5.671,45
€ 25.202,68 € 25.202,68